Strona 1 z 10

Książki "dziejące się" w Szczecinie

: 11 maja 2004, o 10:22
autor: Busol
1. "Legenda Domu przy ul. Mącznej" - opowiadająca o poczatkach domu Państwa Dowlaszów
2. "Wodzu wyspa jest Twoja" - nie pamiętam autora - książka dla
młodzieży
3. "Jestem nudziarą" (nowość !!!) - tylko słyszałem o niej tyle że coś jak Grochola ale w Szczecińskich realiach...

: 5 cze 2004, o 19:07
autor: Gość
Z ksi±¿ek dziej±cych siê w Szczecinie najwiêksze powodzenie mia³a zawsze Ksi±¿ka Telefoniczna dla Miasta Szczecina... ;-)

: 6 cze 2004, o 09:10
autor: buchheide
"Wodzu..." to książka Liskowackiego seniora, do tego dochodzi "eine kleine" Liskowackiego juniora

ksi±¿ki o Szczecinie

: 6 cze 2004, o 18:32
autor: aszydlowski
"Wodzu wyspa jest twoja" to chyba Ryszard Liskowacki (ze Szczecina) pope³ni³ - pamiêtam , ¿e z kumplem chcieli¶my wtedy te¿ zasiedliæ wyspê, gdzie¶ w rejonie j. Wicko.AS

: 6 cze 2004, o 18:34
autor: Gość
"Ch³ostany wichrem" - W³adys³aw Or³owski, to wspomnienia. AS

: 6 cze 2004, o 21:44
autor: Gość
"Nastêpna wojna ¶wiatowa" Caspara Weinbergera. stirlitz

: 6 cze 2004, o 21:51
autor: woti
I wychodzi na moje: są, niemało. Brakuje szerszych danych. A "Następna wojna światowa" to nie żart?

: 7 cze 2004, o 10:48
autor: ELv
Autork± ksiazki "Jestem nudziar±" jest Monika Szwaja.

: 7 cze 2004, o 15:08
autor: Gość
"Dzien siodmy i znowu pierwszy" R.Liskowacki
maciupenki fragmencik "Maniusia Kitajca i jego ferajny" Wiecha dzieje sie w Szczecinie

wspomnienia Piotra Zaremby tez cale o Szczecinie:)

: 8 cze 2004, o 12:11
autor: Gość
"Kfazimodo" Dariusz Bitnera, glowny bohater strzela samoboja skaczac z dachu wiezowca telewizji. Polecam. Ksiazke rzecz jasna.

: 8 cze 2004, o 12:14
autor: Gość
Od Buchheide z pracy: Nastêpna Wojna ¶wiatowa to nie ¿art, ale akcja nie dzieje siê bezposrednio w Szczecinie. Ksi±¿ka jest zbiorem gier wojennych przeprowadzonych w Pentagonie i symuluj±cych przysz³e konflikty. Jednym z teatrów dzia³añ wojennych zosta³a Polska najechana przez ZSRR. Szczecin w tej ksi±¿ce ogdrywa³ rolê "ostatniego polskiego bastionu" jeszcze na terytorium Polski. I nomen omen w ksi±¿ce powtarza siê opis jakby ¿ywcem wyjêty z historii miasta w 1945 - po d³ugotrwa³ym bombardowaniu wojska radzieckie wkraczaj± do zniszczonego, wuludnionego miasta. Sam± ksi±¿kê zreszt± czyta siê jak wysokiej klasy krymina³ -polecam! Buchheide

: 9 cze 2004, o 00:06
autor: Gość
"Anastazja" Ireneusza G. Kamiñskiego (i w jego opowiadaniach, byæ mo¿e te¿ innych powie¶ciach zdarza siê "wystêpowaæ" Szczecinowi). Trochê ksi±¿ek marynistycznych i ¿eglarskich - ale musia³bym przejrzeæ biblioteczkê, ¿eby podaæ konkretnych autorów i tytu³y.

: 9 cze 2004, o 08:29
autor: Gość
Drogi powrotu wyb.T.Bialecki wspomnienia pierwszych mieszkancow naszego regionu

: 9 cze 2004, o 19:29
autor: Gość
A czemu tylko powojenne. Siêgnijmy dalej w przesz³o¶æ. Polecam Ma³gorzaty Duczmal "Ró¿a i morze" sagê rodu Loitzów

: 10 cze 2004, o 02:51
autor: Gość
"Stettin secret" James Stewart S. Thayer, Szczecinski Tryptyk...ale czyje to bylo ???